Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Ανακοινωθέν Ι.Ε.Σ.Ε.Κρήτης

Ανακοινωθέν Ι.Ε.Σ.Ε.Κρήτης

Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τό Ἱερό Εαγγέλιο, τήν Ἱερά Παράδοση καί τούς ερούς Κανόνες, πού καθορίζουν τή διδασκαλία τς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀναφορικά μέ τόὑπό συζήτηση θέμα τοῦ λεγομένου «γάμου» μεταξύ ὁμόφυλων προσώπων, δηλώνει τά ἑξῆς:

Γάμος γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μυστήριο ἱερό, ὡςἕνωση ψυχοσωματική μεταξύ νδρα καί γυναίκας, μέ σκοπό τόνἁγιασμό τους καί ἀνάγεται στή σχέση Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας. «Τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν ἐκκλησίαν» (φ. 5,32).

Τά συστατικά τοῦ θεσμοτς οἰκογένειας συνδέονται ἄμεσα μέ τάδιακριτά πρότυπα τοῦ πατέρα καί τς μητέρας, ὅπως ἐπιβεβαιώνει ἡ θεϊκή ἐντολή «Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου» (Ἔξοδ. 20, 12) καί, κατά τοῦτο, τό παιδί ἔχει ἀναφορά σ αὐτούς. ποιοσδήποτε οὐδέτερος προσδιορισμός τν σχέσεων αὐτῶν καταλύει τόν φυσικό θεσμό τς οἰκογένειας, ἀναδεικνύοντας στό ὄνομα ἑνός μονομεροῦς καί μειοψηφικοῦ «δικαιωματισμο» καινοφανεῖς κοινωνικούς θεσμούς.

Ἡ ἐπίκληση περί ἰσότητας στόν γάμο ἑτερόφυλων καί ὁμόφυλων καί κατ ἐπέκταση τοῦ ἴδιου δικαιώματος τεκνοθεσίας, παραγνωρίζει τά θεμελιώδη δικαιώματα τῶν παιδιῶν νά ἀνατρέφονται καί νά διαμορφώνονται σ ἕνα οἰκογενειακό περιβάλλον, πού δέν προκαλεῖ σύγχυση ὡς πρός τήν γονεϊκή ταυτότητα.

Δέν εὐσταθεῖ τό φερόμενο ἐπιχείρημα, ὅτι ἡ θεσμοθέτηση τοῦ πολιτικοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί ἡ ἀπ αὐτήν ατοδίκαιη θεσμοθέτηση τοῦ δικαιώματος τῆς τεκνοθεσίας, ἐπιβάλλεται εἴτε ἀπό ὑπερεθνικῆς ἰσχύος Συνθῆκες καί Καταστατικούς Χάρτες, εἴτε ἀπό τό Ἑνωσιακό Δίκαιο, εἴτε ἀπό τό ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Γι ατό καί ναπόκειται σέ κάθε Κράτος, ἀνάλογα μέ τήν πολιτισμική καί κοινωνική του ταυτότητα καί τόν ἀξιακό του πολιτισμό, νά νομοθετήσει ὄχι ἐλεύθερα γιά τό ζήτημα αὐτό. Καί αὐτό παρατηρεῖται στίς Χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης,που δέν ὑπάρχει ὁμοιογενής ρύθμιση, ἀλλά στό πλαίσιο τῆς πολυπολιτισμικότητας φίστανται ἔντονες διαφοροποιήσεις. Ελογα, ὅμως, προκαλεῖ ἀπορία, γιατί πολλοί ὑποστηρικτές τοῦ «γάμου» τῶν ὁμόφυλων ἐπικαλοῦνται τίς Δυτικοευρωπαϊκές ἀξίες καί τά Ερωπαϊκά θέσμια, ὅταν σέ πλεῖστες τῶν ἄλλων περιπτώσεων τίς κατακεραυνώνουν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκφράζει τή διαχρονική της ἀλήθεια, ἡ ὁποία δέν διαμορφώνεται μέ ὅρους ἐπικαιρότητας. Σέβεται τό πρόσωπο καί τίς ἐπιλογές τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί δέν ἀπορρίπτει κανένα. Αὐτό,ὅμως, δέν σημαίνει ὅτι ὁποιοσδήποτε δικαιωματισμός καί τό κάθε κοινωνικό φαινόμενο πρέπει νά καταξιώνεται καί ὡς θεσμός.

Οἱ μόνοι ἁρμόδιοι νά νομοθετοῦν εἶναι ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων. μως, ἡ Ἐκκλησία, ὅπως καί κάθε πολίτης, ἔχουν τό συνταγματικό δικαίωμα νά ἐκφράζουν ἐλεύθερα τή θέση τους.

    ράκλειο, 15 Ἰανουαρίου 2024

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

γίου Μην 25, 712 01 Ἡράκλειον   Τηλ: 2810 288658    e-mail: info@ekklisiakritis.com