Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Ενημερωτικό φυλλάδιο της Εκκλησίας της Κρήτης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο!

Ενημερωτικό φυλλάδιο της Εκκλησίας της Κρήτης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο!

Ἡ Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, σύμ­φω­να μέ πρό­σφα­τη Ἀ­πό­φα­σή Της, ἐ­ξέ­δω­σε «Ἐ­νη­με­ρω­τι­κό Φυλ­λά­δι­ο πρός τό εὐ­σε­βές πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της γι­ά τήν Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δο τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας», ἡ ὁ­ποί­α, ὡς γνω­στόν, θά συ­νέλ­θει στήν Κρή­τη κα­τά τόν ἑ­περχόμενο Ἰ­ού­νι­ο.

Τό φυλ­λά­δι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου ἀ­πο­τε­λεῖ ἔκ­δο­ση τοῦ ἐ­πι­σή­μου δελ­τί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» καί θά δι­α­νε­μη­θεῖ κα­τά τό προ­σε­χές δι­ά­στη­μα δω­ρε­άν στούς πι­στούς σέ ὅ­λες τίς Μη­τρο­πό­λεις τῆς Κρή­της.

Σκο­πός τῆς ἔκ­δο­σης αὐ­τῆς εἶ­ναι ἡ ἔγ­κυ­ρη καί ὑ­πεύ­θυ­νη ἐ­νη­μέ­ρω­ση κά­θε ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νου σχε­τι­κά μέ ὅ­λα ὅ­σα ἀ­φο­ροῦν στή σύγ­κλη­ση καί λει­τουρ­γί­α τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου. Ἑ­νός σπου­δαί­ου, καί γι­ά πολ­λούς αἰ­ῶ­νες ἀ­νε­πα­νά­λη­πτου, ἱ­στο­ρι­κοῦ γε­γο­νό­τος, τό ὁ­ποῖ­ο πε­ρι­ποι­εῖ ἰ­δι­αί­τε­ρη τι­μή στό νη­σί μας, πού ἐ­πι­λέ­χθη­κε ὡς ὁ τό­πος δι­ε­ξα­γω­γῆς του ἀ­πό ὅ­λες τίς Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες τῆς οἰ­κου­μέ­νης.

Δι­α­βά­σε­τε πα­ρα­κά­τω τό κεί­με­νο τοῦ ἐ­νη­με­ρω­τι­κοῦ φυλ­λα­δί­ου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ