Αρχική > Ροή Ειδήσεων > ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (ΦΙΛΩΜΗ)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (ΦΙΛΩΜΗ)

Τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου λαβόν ὑπ’ ὄψιν:

  1. Τόν Ν. 4149/61 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτη Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας».
  2. Τόν ὑπ’ ἀριθμ. 2/2014 Κανονισμόν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης «Περί Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων».
  3. Τό ὑπ’ ἀρίθμ. 715/79 Π.Δ/μα.
  4. Τό ἄρθρον 619 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος «Περί μισθώσεως ἀγροτικοῦ τμήματος».
  5. Τήν ὐπ’ ἀριθμ. 7/20/11-9-2018 ἀπόφασιν αὐτοῦ.

Ἐπαναπροκηρύσσει δημόσιον πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωσιν τοῦ ἀκινήτου ἀγροτεμαχίου τῆς Μητροπόλεώς μας ἐπί τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Χανίων-Νεροκούρου, εἰς τήν θέσιν «Φιλώμη» ἐμβαδοῦ 17.607 τ.μ. μέ ΚΑΕΚ 500941507009 συμφώνως πρός τό ἐκδοθέν ὑπό χρονολογία Αὐγούστου 2006 ἀπό τό Κτηματολογικόν Γραφεῖον Ἐλ. Βενιζέλου κτηματογραφικόν διάγραμμα καί τό ὁποῖον ἐμπεριέχει ἑλαιόδεντρα καί δέντρα ἀβοκάντο, συνορεύει δέ νοτίως μέ τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀρσενίου Ἐνορίας Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Νεροκούρου, ἀνατολικῶς εἰς τό μεγαλύτερον μέρος καί βορείως εἰς μικρόν μέρος (γωνία) μέ τήν ἐπαρχιακήν ὁδόν Χανίων – Νεροκούρου, δυτικῶς δέ μέ διαφόρους ἰδιοκτησίας ἰδιωτῶν.

Ἡ δημοπρασία θά διενεργηθῇ συμφώνως πρός τούς ἀκολούθους ὅρους καί συμφωνίας :

1) Τόπος διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας, ὁρίζεται ἡ πόλις τῶν Χανίων καί συγκεκριμένως τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου (Πλατεῖα Πατριάρχου Ἀθηναγόρα), κατά τήν 9ην Ὀκτωβρίου 2018, ἡμέραν Τρίτην καί ἀπό ὥρα 13:00 έως 14:00 ἐνώπιον τῆς κατά Νόμον ἀπαρτιζομένης ἐπιτροπῆς.

2) Ὁ χρόνος ἐνάρξεως τῆς ἀγρομισθώσεως προσδιορίζεται ἀμέσως μέ τήν ὑπογραφήν τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου καί ἡ διάρκεια ἀγρομισθώσεως ὁρίζεται ὡς κάτωθι:

Τά τέσσερα (4) πρῶτα ἔτη δίδονται ὡς περίοδος χάριτος διά τήν τακτοποίησιν τοῦ ἀγροτεμαχίου καί τῶν δένδρων, συμπληρώσιν τῶν κενῶν σημείων τοῦ ἀγροτεμαχίου μέ νέα δένδρα κ.λ.π. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ κοπή ὁποιουδήποτε δένδρου ἄνευ τῆς ἐγγράφου συναινέσεως τῆς Μητροπόλεως.

Ἀπό τό 5ον ἔτος ἕως καί τό 6ον ὡς πρώτη κατώτερη τιμή ἐκμισθώσεως τῆς πλειοδοσίας ὁρίζεται τό ποσόν τῶν 4.000€ ἐτησίως.

Από τό 7ον ἕως καί τό 8ον ὡς πρώτη κατώτερη τιμή εκμισθώσεως τῆς πλειοδοσίας ὁρίζεται τό ποσόν τῶν 7.000€ ἐτησίως.

Από τό 9ον ἕως καί τό 10ον ὡς πρώτη κατώτερη τιμή ἐκμώσθωσεως τῆς πλειοδοσίας ὁρίζεται τό ποσόν τῶν 10.000€ ἐτησίως.

Διά τά ὑπόλοιπα 5 ἔτη ἕως τῶν 15 ἐτῶν καί διά νά παραμείνῃ ὁ ἴδιος μισθωτής εἰς τήν ἐνοικίασιν, τό ἀγρομίσθιον θά ἀνέρχεται εἰς ποσόν προσηυξημένον κατά 50% ἐπί τοῦ τελευταίου ἐνοικίου ἤτοι τοῦ δεκάτου (10ου) ἔτους. Μετά τά δεκαπέντε (15) ἔτη ἀπαγορεύεται ἡ παράτασις χρόνου καί θά πραγματοποιηθεῖ νέος διαγωνισμός.

3) Τό μίσθωμα θά κατατίθεται δίς τοῦ ἔτους ἤτοι τόν μῆνα Νοέμβριον καί τόν μῆνα Μάϊον. Μαζί μέ τό μίσθωμα θά καταβάλλεται ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀπό τόν μισθωτή καί τό ἀναλογοῦν χαρτόσημο 3,6 %.

4) Κατά τήν ἡμέραν τοῦ δημοσίου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ οἱ διαγωνιζόμενοι ὑποχρεοῦνται νά καταβάλουν τό 1/10 τῆς ἐγγυήσεως ἤτοι 400€, τό ὁποῖον θά ἐπιστραφῇ ἐκτός ἀπό τήν καταβολήν τοῦ πλειοδότου ὑπέρ οὗ θά κατακυρωθῇ ὁ διαγωνισμός. Ὁ τελευταῖος ὑποχρεοῦται νά καταβάλῃ τοῖς μετρητοῖς καί τό ὑπόλοιπον 90% τοῦ ποσοῦ τῆς ἐγγυήσεως ἤτοι ἕως τῆς συμπληρώσεως τῶν 4.000€ μέ τήν ὑπογραφήν τοῦ Συμβολαιογραφικοῦ Συμφωνητικοῦ. Τό ποσόν αὐτό θά ἀφορᾷ ἐγγύηση γιά τήν καλή τήρηση τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως. Ἡ ἐγγύησις θά παραμένῃ εἰς χεῖρας τοῦ ἐκμισθωτοῦ. Εἰς τούς ὑπολοίπους συμμετέχοντας εἰς τόν   διαγωνισμόν ἡ ἐγγύησις τοῦ 10% ἐπιστρέφεται τήν ἑπομένην τῆς κατακυρώσεως τῆς δημοπρασίας τοῦ ἐν λόγω ἀγροτεμαχίου. Εἰς περίπτωσιν πού κληθῇ ἀπό τήν Μητρόπολιν ὁ τελευταῖος πλειοδότης καί δέν ἐμφανισθεῖ νά ὑπογράψῃ τό σχετικόν συμφωνητικόν ἐντός προθεσμίας 30 ἡμερῶν, ἡ ἐγγύησις καταπίπτει ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί καλεῖται ὁ ἑπόμενος πλειοδότης, ὁ ὁποῖος θά καταβάλῃ καί ἐκεῖνος τό ἀναλογοῦν ποσόν τῆς ἐγγυήσεως.

5) Ὁ διαγωνισμός θά διενεργηθῇ μέ ἐνσφράγιστες προσφορές.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νά ὑποβάλλουν σέ σφραγισμένο φάκελλο. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὀφείλουν νά ὑποβάλλουν τόν σφραγισμένο φάκελλο μέ τήν προσφορά καί τά δικαιολογητικά αὐτοπροσώπως ἤ δι’ ἐξουσιοδοτημένου ἐκπροσώπου:

α) Κλειστή, ἔγγραφη καί ἐνυπόγραφη οἰκονομική προσφορά, στήν ὁποία θά ἀναγράφεται τό ακίνητο, γιά τό ὁποῖο καί ἐνδιαφέρεται καί ἀριθμητικῶς καί ὁλογράφως τό προσφερόμενο μίσθωμα γιά κάθε κλιμακούμενο μισθωτούμενο ἔτος.

β) Δήλωση πλήρους καί ἀνεπιφύλαχτης ἀποδοχῆς τῶν ὅρων τῆς διακήρυξης. Στή δήλωση αὐτή θά περιλαμβάνεται ἐπίσης: ἡ διεύθυνση κατοικίας καί ἐργασίας, τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας (τηλέφωνο σταθερό/κινητό, fax, e-mail), τό ΑΦΜ καί ἡ ἁρμόδια Δ.Ο.Υ..

 

γ) Ὑπεύθυνη Δήλωση (ἡ ὁποία θά φέρει τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς) ὅτι πρῶτον ἔχει λάβει γνώση τῶν ὅρων τῆς προκήρυξης καί ἀποδέχεται τούς ὅρους της.

δ) Φωτοαντίγραφο τῶν δύο ὄψεων τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἤ τοῦ διαβατηρίου τοῦ ἐνδιαφερομένου.

ε) Ἀντίγραφο τοῦ ποινικοῦ Μητρώου τοῦ ἐνφιαφερόμενου.

στ) Ἐάν κάποιο φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο  ὑποβάλει προσφορά γιά λογαριασμό ἄλλου προσώπου πρέπει νά τό ἀναφέρει στήν προσφορά του καί αὐτή νά συνοδεύεται ἀπό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρεῖται ὁ ἴδιος ὡς προσφέρων-μισθωτής.

Σέ περίπτωση δέ πού ὁ ἐνδιαφερόμενος εἶναι νομικό πρόσωπο ἀπαιτεῖται νά προσκομίσει τά ἀκόλουθα νομιμοποιητικά ἔγγραφα:

α. Ἀκριβές ἀντίγραφο τοῦ καταστατικοῦ τῆς ἐταιρείας καί πρόσφατο Γενικό πιστοποιητικό ἀπό τό Γ.Ε.ΜΗ.

β.  Πιστοποιητικό περί μή κήρυξης σέ πτώχευση ἤ ὑπό ἀνάλογη διαδικασία καί περί μή κατάθεσης σχετικῆς αἴτησης πτώχευσης σέ βάρος της ἀπό τό οἰκεῖο Πρωτοδικεῖο. 

γ. Πιστοποιητικό περί μή θέσης τῆς ἐπιχείρησης σέ ἀναγκαστική διαχείριση ἤ ἐκκαθάριση ἀπό τό οἰκεῖο Πρωτοδικεῖο. 

δ. Πιστοποιητικό περί μή ὑπαγωγῆς τῆς ἐπιχείρησης σέ διαδικασία συνδιαλλαγῆς-ἐξυγίανσης ἀπό τό οἰκεῖο Πρωτοδικεῖο. 

ε. Φωτοαντίγραφο τῶν δύο ὄψεων τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἤ τοῦ διαβατηρίου τοῦ ἐνδιαφερομένου ἤ τοῦ νομικοῦ ἐκπροσώπου αὐτοῦ, προκειμένου περί νομικῶν προσώπων.

στ. Ἀντίγραφο τοῦ ποινικοῦ Μητρώου τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου.

ζ. Στήν περίπτωση πού τό Νομικό πρόσωπο διοικεῖται ἀπό Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ἀπαιτεῖται ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ., ὅπου ὁρίζεται  ρητά  πρῶτον ἡ πρόθεσή του γιά ἐκμίσθωση τοῦ συγκεκριμένου ἀκινήτου   στό ποσό τῆς προσφορᾶς καί δεύτερον ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος αὐτού, ὁ ὁποῖος καί θά ὑπογράψει καί τό συμβολαιογραφικό μισθωτήριο  συμβόλαιο.

6) Ἡ ἐπιτροπή δύναται νά μήν ἐγκρίνει τήν πλειοδοσίαν   ἐάνκρίνει ὅτι τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἀσύμφορο, καθώς καί ἐάν κρίνει ὅτι ὁ πλειοδοτῶν δέν εἷναι φερέγγυος οἰκονομικῶς.

7) Ἡ κατακύρωσις τοῦ ἀποτελέσματος τῆς πλειοδοσίας θά γίνῃ μέ ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου εἰς τόν προσφέροντα τήν μεγαλυτέραν τιμήν μισθώματος.

8)  Ὠς ἐγγύησις πιστῆς τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς ἀγρομισθώσεως ὁρίζεται ποσόν ἴσον πρός τό ἀρχικῶς προτεινόμενον μηνιαῖον μίσθωμα ἀπό τήν Μητρόπολιν, ἤτοι τό ποσόν τῶν 4.000€, τό ὁποῖον θά ἐπιστραφῇ ἐάν τηρηθοῦν τά ὁρισθέντα εἰς τήν ἀγρομίσθωσιν καθώς καί εἰς τό Συμβολαιογραφικόν Συμφωνητικόν.

9) Θά πρέπει δέ νά σημειωθῇ ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου δέν εἰσπράττει ἐπιδότηση διά τόν συγκεκριμένον ἀγρόν.

10) Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου δέν ὑποχρεώνεται εἰς ἐγκατάστασιν τοῦ μισθωτοῦ οὕτε εὐθύνεται διά τάς τυχόν δεσμεύσεις (νομικάς ἤ πραγματικάς) αὐτοῦ.

11) Ἡ συμμετοχή εἰς τήν διαδικασίαν προϋποθέτει ὅτι ὁ ἐνδιαφερόμενος ἔχει ἐπισκεφθεῖ τό ὑπό ἐκμίσθωσιν ἀκίνητον καί ἔχει πλήρη γνῶσιν τῆς καταστάσεως εἰς τήν ὁποίαν αὐτό εὑρίσκεται. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου δέν εὐθύνεται ἔναντι τοῦ μισθωτοῦ διά τήν πραγματικήν κατάστασιν τοῦ ἀκινήτου. Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται εἰς ἀνεπιφύλακτον παραλαβήν τοῦ ὑπό ἐκμίσθωσιν ἀκινήτου ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν πραγματικήν του κατάστασιν.

12) Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά διατηρῇ τήν κατοχήν τοῦ μισθίου, τάς ὑπέρ αὐτοῦ δουλείας, τά ὅρια αὐτοῦ καί ἐν γένει τό μίσθιον εἰς καλήν κατάστασιν, προστατεύει αὐτό κατά πάσης καταπατήσεως, διά τῶν προσηκουσῶν ἀγωγῶν, αἵτιναι ἐκχωροῦνται αὐτῷ διά τῆς συμβάσεως, ἄλλως εὐθύνεται εἰς ἀποζημίωσιν.

13) Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά διατηρήσῃ τό ἀγρομίσθιον καθαρόν καί εἰς τήν κατάστασιν τήν ὁποίαν θά εὑρίσκεται τό 14ον ἔτος, ἄν παραταθεῖ τό μίσθιον, ἤ τό ἔννατον, ἄν δέν ζητήσει παράτασιν καί εἰς κατάστασιν ἀποδοτικότητος καλυτέραν ἀπό αὐτήν πού θά τό παραλάβει.

14) Ὡσαύτως τόν μισθωτήν ἐπιβαρύνουν ἐξ ὁλοκλήρου ἡ ἀξία τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ὕδατος, τελῶν ἀποχετεύσεως καί λοιπῶν δημοτικῶν τελῶν καί φόρων ὡς καί τά ἔξοδα τῆς Συμβολαιογραφικῆς Πράξεως Ἀγρομισθώσεως καί μεταγραφῆς αὐτῆς εἰς τό οἰκεῖον Ὑποθηκοφυλακεῖον.

15) Ὁ ἐκμισθωτής δέν εὐθύνεται διά τήν κατάστασιν εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκεται τό ἀγρομίσθιον, ὁ δέ μισθωτής δέν ἀπαλλάσεται τῆς ὑποχρεώσεως του διά τήν καταβολήν τοῦ μισθώματος ἐάν δέν ἔκανε χρῆσιν τοῦ ἀγρομισθίου            χωρίς ὑπαιτιότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Ἡ ἐκμισθώτρια Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου δέν ὀφείλει ἀποζημίωσιν δι’ ἐκτάκτους ἐπισκευάς, καθώς ἐπίσης καί διά βελτιώσεις πού ἔγιναν εἰς τό μίσθιον ἐφόσον αὔξησαν τήν παραγωγικότητά του ἤ τήν μείωσαν.

16) Ὁ ἀναδειχθείς μισθωτής παραιτεῖται ἀπό τοῦδε παντός δικαιώματός του νά ζητήσῃ μείωσιν ὑποχρεώσεώς του εἰς χρήμα διά ὁποιονδήποτε λόγον καί αἰτίαν, ἀκόμη καί ἀπό ἀνωτέρω βίαν ἤ τυχαῖαν αἰτίαν ἤ ἔνεκα ὁποιασδήποτε βλάβης τῶν κτημάτων ἐκ φυσικῆς αἰτίας, λόγῳ κλοπῆς ἤ διαρπαγῆς αὐτοῦ ὑπό τρίτων ἤ λόγῳ πλημμύρας ἤ βροχῶν ἤ δυσμενῶν γενικότερα καιρικῶν συνθηκῶν.

17) Ρητῶς ἀπαγορεύεται ἡ ὑπεκμίσθωσις καί ἡ δι’ ὁποιουδήποτε ἄλλου τρόπου παραχώρησις τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου εἰς τρίτους, χωρίς τήν προηγουμένην ἔγγραφον συναίνεσιν τoῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

18) Ὁποιαδήποτε νέα συμφωνία ἤ τροποποίησις τῶν ὅρων τῆς μισθώσεως ἀποδεικνύεται μόνον δι’ ἐγγράφων καί ἀπαγορεύεται ἡ ἐπίκλησις προσθέτων ἤ ἄλλων συμφωνιῶν πού δέν προκύπτουν ἀπό ἔγγραφο.

19) Ὁποιαδήποτε παρατυπία σχετικῶς μέ τήν διαδικασίαν δέν παράγει κανένα δικαίωμα ὑπέρ τοῦ μισθωτοῦ.

20) Ἡ Ι.Μ.Κ.Α. ἔχει δικαίωμα μονομεροῦς λύσεως τῆς συμβάσεως, ὅταν καταστεῖ εἰς τοῦτο ἀναγκαῖα ἡ ἰδιόχρησις τοῦ μισθίου.

21) Τά κηρύκεια δικαιώματα, τά τέλη καί λοιπά ἔξοδα συντάξεως τοῦ συμβολαιογραφικοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου, τήν μεταγραφήν αὐτοῦ καί ὁποιαδήποτε ἄλλα τέλη χαρτοσήμου καί νόμιμαι κρατήσεις,  βαρύνουν μονομερῶς τόν ἀναδειχθέντα τελευταῖον πλειοδότην.

22) Εἰς περίπτωσιν μή εὐδοκιμήσεως τοῦ διαγωνισμοῦ δύο φορές, κατά τήν κρίσιν τοῦ Συμβουλίου, δύναται εἶτε νά ἐπαναπροκηρυχθῇ εἶτε νά ἐπιλεγῇ μισθωτής μέ ἀπευθείας ἀνάθεσιν, τηρῶντας τούς ὅρους καί τάς προϋποθέσεις τοῦ Νόμου καί τῆς παρούσης.

23) Ἡ Δημοπρασία θά πραγματοποιηθῇ 20 ἡμερολογιακάς ἡμέρας μετά τήν δημοσίευσιν, ἐν περιλήψει, τῆς παρούσης εἰς τήν Τοπικήν Ἐφημερίδαν ‘’Χανιώτικα Νέα’’ καί εἰς τήν ἰστοσελίδαν τῆς Ι.Μ.Κ.Α. www.imka.gr.

24) Οἱ λοιποί ὅροι τῆς Συμβάσεως μισθώσεως θά καθοριστοῦν μετά τήν εὐδοκίμησιν τοῦ διαγωνισμοῦ, ὅτε καί θά κληθοῦν οἱ ένδιαφερόμενοι νά ὑπογράψουν τό μισθωτήριον συμβόλαιον.

25) Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά λάβουν μέρος εἰς τήν Δημοπρασίαν, καλοῦνται νά λάβουν γνώσιν τῶν ἀνωτέρω ὅρων τῆς Προκηρύξεως καί νά ἀποδεχθοῦν αὐτούς πλήρως καί ἀνεπιφυλάκτως.

26) Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά λαμβάνουν τήν Προκήρυξιν ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, κατά τάς ἐργασίμους ἡμέρας καί ὥρας, ἀπό τήν ἡμέραν δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ἕως τήν ἡμέραν διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας.

 

Χανιά 11-9-2018,

Ὁ Πρόεδρος

τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Ι.Μ.Κ.Α.

 

Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Δαμασκηνός