Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Προκήρυξις κενής Εφημεριακής Θέσεως.

Προκήρυξις κενής Εφημεριακής Θέσεως.

Ἀριθμ. Πρωτ. 231                                         Χανιά, 14 Φεβρουαρίου 2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

ΚΕΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 5/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

      Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν, τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 54 τοῦ Ν. 4149/1961 «Περὶ καταστατικοῦ χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1/2013 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης «Περὶ Ἐφημερίων καὶ Διακόνων» καί προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνοριας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ‘’Ἁγίου Χαραλάμπους’’ Λενταριανῶν Χανίων καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά  κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός 10 ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά  διά τήν  κατάληψιν τῆς ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ἐν Χανίοις τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου 2017.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  + Ο ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ