Αρχική > Εγκύκλιοι > Συνοδική εγκύκλιος της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης για την Κυριακή της Ορθοδοξίας!

Συνοδική εγκύκλιος της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης για την Κυριακή της Ορθοδοξίας!

Παρατίθεται ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ὁποία θά ἀναγνωσθεῖ σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 25ης Φεβρουαρίου 2018.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀριθμ. πρωτ. 136 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου 2018

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀ­γα­πη­τοί ἀ­δελ­φοί,
Κυ­ρι­α­κή τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας σή­με­ρα καί ἡ Ἁ­γί­α μας Ἐκ­κλη­σί­α ἑ­ορ­τά­ζει τήν ἀ­να­στή­λω­ση τῶν Ἱ­ε­ρῶν Εἰ­κό­νων καί κα­λεῖ τά πι­στά παι­δι­ά της, πρῶ­τα ἀπ᾽ ὅ­λα, νά δο­ξο­λο­γή­σο­με, μέ ὅ­λη μας τήν ὕ­παρ­ξη, τό Ὄ­νο­μα τοῦ Τρι­σά­γι­ου Θε­οῦ. Ὅ­λοι ἐ­μεῖς, κρα­τών­τας στά χέ­ρι­α μας τίς Ἱ­ε­ρές Εἰ­κό­νες, ἀ­πο­δί­δο­με βα­θει­ά εὐ­χα­ρι­στί­α στόν Θε­ό καί ὁ­μο­λο­γοῦ­με τήν ἄ­μω­μη πί­στη μας, δι­α­φυ­λάσ­σον­τας ὅ­λα ἐ­κεῖ­να, τά ὁ­ποῖ­α ἡ Ἁ­γί­α μας Ἐκ­κλη­σί­α πι­στεύ­ει καί δι­δά­σκει. Μνη­μο­νεύ­ο­με μέ εὐ­γνω­μο­σύ­νη, ἐ­πί­σης, τούς ἀ­γῶ­νες καί τίς θυ­σί­ες τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων μας, ἀλ­λά ταυ­τό­χρο­να ἀ­να­λο­γι­ζό­μα­στε τήν εὐ­θύ­νη καί τό ἱ­ε­ρό χρέ­ος μας γι­ά τήν προ­ά­σπι­ση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ως, τοῦ ὑ­γι­οῦς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ φρο­νή­μα­τος καί ἤ­θους, κα­θώς καί τῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς μας ταυ­τό­τη­τας.
Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Κρή­της ἀ­πευ­θύ­νε­ται σέ ὅ­λους ἐ­σᾶς, τά εὐ­λο­γη­μέ­να παι­δι­ά Της, καί σᾶς προ­τρέ­πει νά μέ­νε­τε στα­θε­ροί καί ἀ­με­τα­κί­νη­τοι στήν Ὀρ­θό­δο­ξη Πί­στη, τήν ὁ­ποί­α στε­ρέ­ω­σαν μέ τούς ἀ­γῶ­νες καί τίς θυ­σί­ες τους οἱ Ἅ­γι­οι Πα­τέ­ρες καί Δι­δά­σκα­λοι τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, μα­κρι­ά ἀ­πό κά­θε μορ­φή θρη­σκευ­τι­κοῦ φον­τα­μεν­τα­λι­σμοῦ καί φα­να­τι­σμοῦ.
Ἀ­ναμ­φί­βο­λα, ἡ σύγ­χρο­νη ἔ­ξαρ­ση φαι­νο­μέ­νων θρη­σκευ­τι­κοῦ φα­να­τι­σμοῦ, μί­ας ἀ­πό τίς χει­ρό­τε­ρες μορ­φές φα­να­τι­σμοῦ, ἀλ­λά καί ἡ ἐκ­δη­λού­με­νη στίς ἡ­μέ­ρες μας ἐ­κμε­τάλ­λευ­ση τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης εὐ­σέ­βει­ας, τῶν Ἱ­ε­ρῶν Κα­νό­νων καί δι­δα­χῶν της, μέ πρό­φα­ση τήν Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη, εἶ­ναι κα­τα­στά­σεις τραυ­μα­τι­κές καί ἐ­πι­κίν­δυ­νες, οἱ ὁ­ποῖ­ες, δυ­στυ­χῶς, αὐ­ξά­νον­ται πα­ρα­σι­τι­κά στό Σῶ­μα τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας.
Μά­λι­στα, στά Πο­ρί­σμα­τα τῆς 10ης Συ­νάν­τη­σης Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν γι­ά θέ­μα­τα Αἱ­ρέ­σε­ων, ἡ ὁ­ποί­α συ­νῆλ­θε στήν Πο­λω­νί­α, ἀ­πό 14 ἕ­ως 17 Σε­πτεμ­βρί­ου 2017, ἀ­να­φέ­ρε­ται, με­τα­ξύ ἄλ­λων, ὅ­τι: «Ὁ θρη­σκευ­τι­κός φον­τα­μεν­τα­λι­σμός θε­με­λι­ώ­νε­ται πά­νω στήν ἀ­πο­λυ­το­ποί­η­ση τοῦ δόγ­μα­τος τῆς ἐμ­πει­ρί­ας καί τῆς βί­αι­ης ἐ­πι­βο­λῆς τους ὡς γε­νι­κός τρό­πος ζω­ῆς καί συμ­πε­ρι­φο­ρᾶς. Στόν φον­τα­μεν­τα­λι­σμό τῆς ἐμ­πει­ρί­ας ἤ τοῦ βι­ώ­μα­τος ὁ θρη­σκευ­ό­με­νος, εἴ­τε ἀ­πο­λυ­το­ποι­εῖ τόν δά­σκα­λο, γέ­ρον­τα, γκου­ροῦ, ἤ τήν ὁ­μά­δα στήν ὁ­ποί­α ἀ­νή­κει, ὁ­πό­τε ὅ,τι κά­νει, λέ­γει ἤ σκέ­πτε­ται εἶ­ναι τό ἀ­πό­λυ­τα ὀρ­θό, πού ὁ­δη­γεῖ τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα στή σω­τη­ρί­α, ἄ­ρα πέ­ραν αὐ­τοῦ ὅ­λα κι­νοῦν­ται στήν πλά­νη καί τήν ἀ­πώ­λει­α, εἴ­τε ἀ­πο­λυ­το­ποι­εῖ τό δι­κό του τρό­πο ζω­ῆς, σκέ­ψε­ως καί συμ­πε­ρι­φο­ρᾶς. Ὁ­πό­τε, ὅ­σοι ζοῦν δι­α­φο­ρε­τι­κά εἶ­ναι τό ἀν­τί­πα­λο δέ­ος καί πρέ­πει νά δι­ορ­θω­θοῦν». Τέ­τοι­ες φον­τα­μεν­τα­λι­στι­κές τά­σεις καί νο­ση­ρά φαι­νό­με­να φα­να­τι­σμοῦ καί ἀ­πο­λυ­το­ποί­η­σης, ὅ­πως δι­α­πι­στώ­νει ἡ ἐν λό­γῳ Συ­νάν­τη­ση Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν, συ­ναν­τοῦ­με ἀ­κό­μα καί με­τα­ξύ Ὀρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν, κλη­ρι­κῶν καί λα­ϊ­κῶν.
Ἐ­πι­ση­μαί­νο­με, ὅ­τι ἡ βά­ση αὐ­τῶν τῶν τά­σε­ων, οἱ ὁ­ποῖ­ες πα­ρα­τη­ροῦν­ται καί στή Με­γα­λό­νη­σο Κρή­τη, ἑ­δρά­ζε­ται κατ᾽ οὐ­σί­αν στή φι­λαυ­τί­α, τόν ἐ­γω­κεν­τρι­σμό, τήν ὑ­πε­ρη­φά­νει­α καί τόν ναρ­κισ­σι­σμό. Δῆ­θεν «χα­ρι­σμα­τι­κοί», μέ τίς ἀ­νεκ­κλη­σί­α­στες ἐ­νέρ­γει­ές τους καί τήν αὐ­θαί­ρε­τη καί ὑ­πο­κει­με­νι­κή οἰ­κει­ο­ποί­η­ση τῆς ἀ­λή­θει­ας, ἐ­νερ­γοῦν ἀν­τορ­θό­δο­ξα καί ἀν­τεκ­κλη­σι­α­στι­κά.
Στά προ­α­να­φερ­θέν­τα Πο­ρί­σμα­τα, ἐ­πί πλέ­ον, ἀ­να­φέ­ρε­ται, ὅ­τι: «Ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη καί ζω­ή, ὡς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό γε­γο­νός καί ὄ­χι ἀ­το­μι­κό, καί ἡ ὑ­γι­ής ἀ­φο­σί­ω­ση σ’ αὐ­τά δέν ὁ­δη­γεῖ στόν φον­τα­μεν­τα­λι­σμό. Ἑ­πο­μέ­νως ἡ ὑ­πέρ­βα­ση τοῦ φον­τα­μεν­τα­λι­σμοῦ καί γε­νι­κά τοῦ φα­να­τι­σμοῦ γί­νε­ται δι­ά τῆς Θε­ο­λο­γί­ας τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, πού ἔ­χει ὡς βά­ση πνευ­μα­τι­κή καλ­λι­έρ­γει­α καί ἁ­γι­ό­τη­τα (ποι­ό­τη­τα ἐ­σω­τε­ρι­κή) τοῦ ἀν­θρώ­που, ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ, καί εἰ­δι­κό­τε­ρα στήν ἀ­λή­θει­α ὅ­τι ἡ ἀ­σθέ­νει­α τοῦ ἀν­θρώ­που ἔγ­κει­ται στή στέ­ρη­ση-ἀ­που­σί­α τῆς Χά­ρι­τος τοῦ Θε­οῦ καί στήν ἐμ­πα­θῆ ἐ­σω­τε­ρι­κή του κα­τά­στα­ση, καί ἡ θε­ρα­πεί­α του στήν ἐ­πα­νά­κτη­ση, με­το­χή καί δι­α­τή­ρη­ση τῆς Χά­ρι­τος μέ­σα στήν ψυ­χή του καί στήν καλ­λι­έρ­γει­α τῆς ἐ­νά­ρε­της κα­τά­στα­σης».
Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος, κα­λεῖ ὅ­λους τούς Χρι­στι­α­νούς τῆς Με­γα­λο­νή­σου Κρή­της, σή­με­ρα, κα­θώς ἑ­ορ­τά­ζο­με τόν θρί­αμ­βο τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, νά ἀ­να­θε­ω­ρή­σο­με τίς λαν­θα­σμέ­νες πτυ­χές τῆς ζω­ῆς καί τῶν ἐ­πι­λο­γῶν μας. Νά ἔ­χο­με ἐμ­πι­στο­σύ­νη στήν Ἐκ­κλη­σί­α, ἡ ὁ­ποί­α μπο­ρεῖ νά δι­α­κρί­νει καί νά δι­α­σφα­λί­σει τό ἀ­λη­θι­νά Ὀρ­θό­δο­ξο ἀ­πό τό «δῆ­θεν», τό αὐ­θεν­τι­κό ἀ­πό τό ψεύ­τι­κο, τό πνευ­μα­τι­κά ὑ­γι­ές ἀ­πό τό ἄρ­ρω­στο, τό ἐ­νά­ρε­το ἀ­πό τό ὑ­πο­κρι­τι­κό.

Ἀ­γα­πη­τοί ἀ­δελ­φοί,
Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α Κρή­της, εὔ­χε­ται ἐγ­κάρ­δι­α, νά ἔ­χε­τε ὅ­λοι, πλού­σι­α τή Χά­ρη καί δι­αρ­κῆ τόν φω­τι­σμό τοῦ Θε­οῦ, στίς οἰ­κο­γέ­νει­ες, τά ἔρ­γα καί τούς κα­θη­με­ρι­νούς ἀ­γῶ­νες τῆς ζω­ῆς σας, σέ μι­ά ἀ­τα­λάν­τευ­τη καί ὑ­γι­ῆ Ὀρ­θό­δο­ξη Χρι­στι­α­νι­κή πο­ρεί­α, ἡ ὁ­ποί­α ὁ­λο­κλη­ρώ­νει τόν ἄν­θρω­πο καί ἐγ­γυ­ᾶ­ται τή σω­τη­ρί­α του.
Κα­λό ὑ­πό­λοι­πο τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς!

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ