Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Δελτίον Τύπου Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης

Δελτίον Τύπου Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἐξ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Συνοδική Ἀντιπροσωπεία μετέβη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τῇ 29ῃ Νοεμβρίου ἐ.ἔ., διά νά μετάσχῃ εἰς τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τήν καί Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἀποτελεῖτο ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίουκαί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.

Πρό τῆς Πατριαρχικῆς Χοροστασίας κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο τήν Ἀντιπροσωπείαν ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ὅπου ἤκουσεν τήν προσφώνησιν (ἥτις συνάπτεται) τοῦἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας, Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τόν σεβασμόν, τήν ἀφοσίωσιν καί τά σεβάσματα τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης διά τήν συμμετοχήν αὐτῆς, διά μίαν εἰσέτι φοράν εἰς τήν Θρονικήν Ἑορτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί διεβεβαίωσε διά τήν ἀδιάπτωτον ἀγάπην καί τήνἀφειδώλευτον στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἅπαντα τά τέκνα Αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΡΟΝΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἐπί τῇ ορτῇ τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἥκομεν βαθυσεβάστως εἰς τάς αὐλάς Αὐτῆς, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος αὐτῆς, οἱ τήν Συνοδικήν Ἀντιπροσωπείαν ταύτηνἀποτελοῦντες, Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί ὁ ὁμιλῶν, διά νά ὑποβάλωμεν τάς υἱϊκάς εὐχάς καί τάσεβάσματα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης εἰς τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα καί διά νά καταθέσωμεν, ἅπαξ ἔτι, ἐνώπιον τοῦ Πανιέρου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τήν ἀφοσίωσιν ἡμῶν καί τά αἰσθήματα ἀγάπης εἰλικρινοῦς καὶ θερμουργοῦ πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τοῦ Γένους, διά νά χρησιμοποιήσω ἔκφρασιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

Γνωρίζομεν ὅτι ἔχομεν ὅλοι ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Πατριάρχου καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν διά τοῦτο. Ἀλλά καί ἡμεῖς ἔχομεν τόν Πατριάρχην εἰς τήν πρώτην θέσιν, διότι Τόν αἰσθανόμεθα ὡς Πατέρα φιλόστοργον, ὡς Εὐαγγελιστήν τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, ὡς μέγαν Μάρτυρα τῆς ἀληθείας, ὡς προασπιστήν τν Ἱερῶν τοῦ Γένους, ὡς φρυκτωρόν καί καστροφύλακα. Εἰς τά ἅγια ταῦτα διακονήματα ἐκλήθημεν ὑπό Θεοῦ συναγωνισταί καί συνέκδημοι, συστρατιῶται καί συμπαραστάται τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος. Καί εἰς τήν κλῆσιν ταύτηννταποκρινόμενοιἀγωνιζόμεθα νά πιτελμεν, ὅση ἡμῖν δύναμις, τό ἱερόν ἡμῶν χρέος ἔναντι τῆς Ἱστορίας, παρά τούς πόδας Ὑμῶν.

Μέ ζωηράς τάς ἀναμνήσεις ἐκ τῆς προσφάτου Ἐπισκέψεως εἰς Κρήτην, διά τήν συμπλήρωσιν πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, τις ἐχαρίσατο πᾶσι τήν Εὐλογίαν καί τήν πνευματικήν χαράν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τῆς αὐτοπροσώπου ἀναστροφῆςΠατρός καί τέκνων, εὑρισκόμεθα ἐνώπιον Ὑμῶν διά νά εὐχαριστήσωμεν εὐγνωμόνως δι ὅσα ἀπολαμβάνομεν πλησίον Ὑμῶν.

Παναγιώτατε,

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, παροῦσα διαρκῶς παρά τό πλευρόν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ἰδιαιτέρως δέ σήμερον δι’ ἡμῶν ἐνταῦθα, συμμετέχει εἰς τήν χαράν τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ Αὐτοῦ, καί ταπεινῶς δέεται τοῦ Θείου τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος ὅπως, ταῖς πρεσβείαις τῆςπερμάχου Στρατηγοῦ καί τοῦ Πρωτοκλήτου, κρατύνῃ ἔτι περαιτέρω τήν Ὑμετέραν  Παναγιότητακαί πληροῖ τάς Ἐκείνης ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, καί μόνον ὑπέρ Αὐτῆς, Ἁγίας βουλάς πάντοτε.

Παναγιώτατε,

Εἴμεθα πλησίον Ὑμῶν, εἴμεθα μεθ Ὑμῶν, οὐχί εἰς τά εὔκολα καί θυμήρη μόνον, προπάντων δέ εἰς τά δύσκολα καί λυπηρά καί ἐπίπονα, ἐξ υἱϊκῆς ἀγάπης κινούμενοι, ἀλλά καί ἐκ τῆς ἀληθοῦς, ἔκ τε τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς γίας Παραδόσεως,στοιχίσεως εἰς ὅσα ἐκκλησιολογικῶς διαφυλάσσονται καί ἱερουργονται ἐπί αἰῶνας εἰς τό Σεπτόν Κέντρον.

Ζῆθι, Παναγιώτατε, καί στῆθι ἐπί τήν πέτραν τῆς Πίστεως. «Μηδείς Σου καταφρονείτω» (Α΄ Τιμ. δ΄ 12).

«Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ...ἀντιλάβοιτό σου. Μνησθείη πάσης θυσίας σου … Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι» (Ψαλμ. ιθ΄ 2-5).