Αρχική > Ροή Ειδήσεων > Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Κρήτης τίμησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίο

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Κρήτης τίμησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίο

ερά παρχιακή Σύνοδος τ ς κκλησίας Κρήτης, μέ ἀ φορμή τήν συμπλήρωση περτριακονταετο ς γλαοκάρπου ρχιερατικ ς Διακονίας το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης καί Συφωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Συφ. Ε ρηναίου, τέλεσε Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν Τρίτη, 23η Α γούστου 2022, στόν ερό Προσκυνηματικό Ναό γίου Νεκταρίου Φουρφούρ .

Κατά τήν ἐ ν λόγ Θεία Λειτουργία, συλλειτούργησαν τιμώμενος Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Ε ρηνα ος, μετά τ ν Σεβ. Μητροπολιτ ν Κισάμου καί Σελίνου κ. Μητροπολιτ ῶ ν Κισάμου. μφιλοχίου καί Ρεθύμνης καί Α λοποτάμου κ. Προδρόμου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Σεβ. ρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ε γένιος, Πρόεδρος τ ς ερ ς παρχιακ ῆ ς Συνόδου τ ς κκλησίας Κρήτης, Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής το Γραφείου κπροσωπήσεως το Ο κουμενικο Πατριαρχείου στήν θήνα, ο Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, ρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. νδρέας, Κυδωνίας καί ποκορώνου κ. Δαμασκηνός, εραπύτνης καϊ Σητείας κ. Κύριλλος καί Θεοφιλ. πίσκοπος Βαβυλώνος κ. Θεόδωρος, πό τό Πατριαρχε ο λεξανδρείας.

κεντρική φιερωματική Ὁμιλία γιά τό γεγονός ἔ γινε πό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. μφιλόχιο, πο ος, μεταξύ ἄ λλων, νέφερε : «…Σεβασμιώτατε, καλ ς πίσταμαι τι δέν ε μαι ἄξιος ο τε κανός νά ἀ ποτιμήσω καί ξιολογήσω τό ργον Σας, νά ε πω καλύτερον, τό ργον το ῦ Θεο , τό πο ον συντελε ται πί μίαν τριακονταετίαν καί πλέον ε ς τόν ε λογημένον το τον τόπον. Γνωρίζω, μως, πίσης, τι κόμη καί ἐ άν σιωπήσω, «ο ἱ λίθοι κεκράξονται » (Λουκ. 19, 40) καί θά φανερώσουν τό κεκρυμένον μυστήριον τ ς πίστεως καί τήν χάριν, ἰ ποία δίδεται. ς τούς « λαχιστοτέρους πάντων τ ν γίων, ε αγγελίσασθαι ἐ ν το ς θνεσιν τόν ἀ νεξιχνίαστον πλο τον το Χριστο , καί φωτίσαι πάντας τίς ο κονομία το μυστηρίου το πόκεκρυμ . ἰ ώνων ἐ ν τ Θε να γνωρισθ ν ν τα ς ρχα ς καί τα ς ξουσίαις ἐ ν το ς πουρανίοις διά τ ς κκλησίας πολυποίκιλος σοφία το Θεο ῦ » ( φεσ. 3, 8-11), ς σημειώνει πόστολος Πα. λος ε ς τήν πρός φεσίους πιστολήν μφορούμενος ὑ πό νθέου ζήλου ἀ λλά καί θείου φόβου καί συστολ ῆ ς κοπιάζετε καί δημιουργε τε, χι ς ἄ νθρωπος τ ς Δεσποτικ ῆ ς ξουσίας καί α θεντίας, λλά ἐ φαρμόζων ν τ πράξει μελόγιον τό Κυρ : ν μ ν γενέσθω ς νεώτερος, καί γούμενος ς διακον ῶ. ν» (Λουκ. 22, 26). Ζητήσατε ἀ πό τήν πρώτην ὥ ραν τόν νθρωπον καί τήν ψυχήν του, πειδή ε χατε ἀ νεύρει δη σε ς τόν Θεόν καί ε χατε τοιμάσει καταλλήλως αυτόν τόν διά νά Τόν ἄνθρωπον . βίος Σας λος ποτελε συνέπειαν καί ταυτότηταν θεωρίας καί πράξεως, θεολογίας καί θεοπραξίας, κηρύγματος καί θυσίας, λόγου καί ἔ ργων , ε ὐ.αγγελικ ῆ ς διδασκαλίας καί κενωτικ ῆ ς προσφορ ᾶ ς μέ διάθεσιν νακαινιστικ ς δημιουργίας. πισκεφθήκατε, κατ᾿ επανάληψιν καί μή φειδώμενος κόπου καί μόχου, ἀ π᾿ κρου ε ς ἄ κρον τάς νορίας τ ς . Μητροπόλεώς Σας, τούς κεντρικούς Ναούς καί τά ξωκκλήσια. Λειτουργε τε, κηρύττετε τόν θε ον Λόγον· μετέχετε ε ς τό πένθος καί τήν χαράν το λαο Σας· ε.σέρχεσθε ο χί μόνον ε ς τάς ο κίας του, λλά κυρίως ε ς τάς καρδίας των· γεύεσεθε τήν φιλοξενίαν τ ς γάπης καί το σεβασμο των πρός τό πρόσωπόν Σας· παραμυθε τε , τόν πόνο καί τήν ἀ γωνία τους προσευχή καί θέμα ἐ δικό Σας, ἐ ναποθέτοντάς το ε ς τάς χε ρας το ρχιποίμενος ησο , δι᾿ ντονωτάτης προσευχ ῆ ς . Μέ τήν λαχο σαν παρχίαν Σας ζε ῖ τε ταυτισμένος, ε ς μίαν ἀ ντίδοσιν ὑ πομονετικ ς φροντίδος . Πηγή διδασκαλίας ε ς σους Σ ς προσεγγίζουν σεμνή καί ταπεινή, ἀ θόρυβος παρουσία Σας, καθώς τό ξίωμα τ ς ρχιερωσύνης τό ζε ῖ τε χι ς γετικόν ξίωμα τρυφ ῆ .ς καί δόξης ἀ λλ᾿ ς ξίωμα ε θύνης καί διακονίας, λειτουργώντας τό «α θεντικ ς ο δέ ξουσιαστικ ς», λλά κυρίως « δελφικ ς καί ἀ γαπητικ ς » (Θεοδώρου Στουδίτου. , Μεγάλη Κατήχησις 34,78)».

πιπροσθέτως μιλ ῶ ν ναφέρθηκε καί στό πολυσέβαστο πρώην ρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ε ρηνα ο, σημειώνοντας: «…. πιτρέψατέ μου πρίν κατακλείσω τόν πτωχόν μου α τόν λόγον πρός τό Σεπτόν Πρόσωπόν Σας, καθώς σήμερον ἄ γει τά νομαστήριά του καί πολυσέβαστος Γέροντας πρώην ρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ε ρηνα ος, πολιός καί πανσέβαστος α τός εράρχης τ ς .κκλησίας τ ῆ ς Κρήτης, νώπιον το ποίου ποκλίνεται σύμπασα ρθοδοξία , – πιτρέψατέ μου, παναλαμβάνω- νά μνημονεύσω, μετά ἀ πείρου σεβασμο ῦ καί συστολ ῆ ς πολλ ς το . Καί το το διότι μετά πλήρους βεβαιότητος φρον τι φωτεινή καί ἀ δαμάντινος , γιά βιωτή του, τό ἀ . σκητικόν του φρόνημα, συνεχής λειτουργική ζωή του, τό χριστομίμητον θος του, ἀγάπη του διά τήν νεότητα, στοργή του διά τό γ ῆ ρας, πατρική του μέριμνα διά κάθε μπερίστατον δελφόν , νεκτικός του, ἡ . πομονή καί καρτερικότης του, ε λαλος σιωπή του, παροιμιώδης φιλοχρηματία του, ως ἐ σχάτων φιλανθρωπία του, λάχιστα ἐ . κ τ ν πολλ ν χαρισμάτων τ ς φωτειν ῆ ς προσωπικότητός Του, ποτελο ν βαρύτιμον κληρονομίαν καί εράν παρακαταθήκην διά πάντας μ ς, τούς πιγενομένους».

κολούθως ἀ νεγνώσθη τό Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα τ ς Α το Θειοτάτης Παναγιότητος το Ο κουμενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιά τήν χαρμόσυνη ἐ πέτειο , κριβές ἀ πόσπασμα το ποίου κολουθε :  

« ερώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων φρόντισεν ἐ πιμελ ς διά τήν στελέχωσιν τ ῆ ς θεοτηρήτου α το παρχίας μέ νέους, ε σεβε ς καί δυναμικούς , κληρικούς κληρικούς . καί κατώρθωσε, μέ τήν πνευματικότητα, τήν στοργήν καί τό προσωπικόν του παράδειγμα, νά προσεγγίσ ῃ τήν νέαν γενεάν καί νά ἐ μπνεύσ ε ς α τήν τόν « . ριστον πόθον» τ ς ν Χριστ καί κατά Χριστόν ζω ς καί τήν ἀ γάπην πρός τήν κκλησίαν .

ε λογημένη ἐ πισκοπική διακονία το τιμιωτάτου δελφο ε ναι τό ποκορύφωμα μι ς μακρ ς πορείας ἐ ν τ κκλησί . Ὅ που καί ν πηρέτησεν, π ρξε γνήσιος ἐ κπρόσωπος καί κφραστής μι ς διακονικ ῆ ς ερωσύνης . ς μοναχός καίγούμενος τ ς ερ ς Μον ῆ ς Γωνι ς καί ς θεολόγος καθηγητής καί Διευθυντής ε ς σχολε α τ ς Δευτεροβαθμίου κπαιδεύσεως , δωκε φιλόθεον καί φιλάτυν . ν ἀ πολύτ πιστότητι πρός τήν παράδοσιν τ ῆ ς ρθοδόξου μ ν πίστεως καί μέ γάπην πρός τόν ἄνθρωπον . γιος Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων νταπεκρίθη ε ς τήν κλ ῆ σιν το Θεο , μέ ταπείνωσιν καί ποιμαντικήν με ε αισθησίαν, φορεύς καί συνεχιστής πολυτίμων παραδόσεων το πολιτισμο τ ς Κρήτης. Τόν συγχαίρομεν καί τόν ε χαριστο μεν διά τό πολυσχιδές ργον του καί τήν προσφοράν του ε ς τήν ο κοδομήν το Σώματος το Χριστο ῦ.».

Σεβ. ρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ε γένιος, Πρόεδρος τ ς ερ ς παρχιακ ῆ ς Συνόδου τ ς κκλησίας Κρήτης, ξέφρασε τά α σθήματα το βαθύτατου σεβασμο , τ ς τιμ ς καί τ . στό Πρόσωπο το τετιμημένου εράρχη τ ς κκλησίας Κρήτης καί μαζί μέ τίς Συνοδικές εχαριστίες πέδωσε στόν ορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Ερηναο, εδικό Συνοδικό Πάπυρο «ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ» κ μέρους τς ερς Συνόδου.

Στή συνέχεια, Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί ρκαδίας κ. Μακάριος προσέφερε, κ μέρους τς ερς Συνόδου, να γκόλπιο στόν πολυσέβαστο γιο Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, ς ναμνηστικό δρο τς πετειακς συμπληρώσεως τριάκοντα καί πλέον τν γλαοκάρπου Ποιμαντορίας.

πό μέρους τν ρχν, μέ βαθεία τιμή, πηύθυναν χαιρετισμό στούς παρισταμένους καί εχαρίστησαν εγνωμόνως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, γιά τά πολλά τη τς καλλικάρπου καί φωτεινς ρχιερατίας του, ντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαρία Λιον, οΔήμαρχοι μαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός καί γίου Βασιλείου κ. ωάννης Ταταράκης, ντιδήμαρχος Ρεθύμνης κ. Θεοπίστη Μπιρλιράκη, ντιπρόεδρος το Περιφερειακο Συμβουλίου Κρήτης κ. Κωνσταντνος Δανδουλάκης.

Παρέστησαν κπρόσωποι Φορέων καί ρχν, Φρούραρχος Ρεθύμνου κ. Κ. Ζαφείρης, πρ. καί νέος Διοικητής τς 699 ΠΑΠ κ. . Καρτσάκης καί κ. Μ. Στεφανάκης, Λιμενάρχης Ρεθύμνου κ. Κ. Καστρινάκης, Διοικητής Πυροσβεστικν πηρεσιν Ρεθύμνου κ. . Πρωτοπαπαδάκης, κπρόσωπος τς Διεύθυνσης στυνομίας Ρεθύμνου κ. Σ. Σταυρουλάκης, κπρόσωπος Σχολς στυφυλάκων Ρεθύμνου κ. Ν. Τζανακάκης, Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου κ. Γ. Μπαλάσης, Διοικητής το στυνομικού Τμήματος μαρίου κ. Μπαλάσης, ὁ Διοικητής το ῦ Ἀ στυνομικού Τμήματος. . Παπαδομιχελάκης, κπρόσωπος Τάγματος θνοφυλακής κ. Γ. Σφυναρόλης, Προϊστάμενος το Λιμενικο Σταθμο γίας Γαλήνης κ. Ἐκκλησία. . Σαραντουλάκης, Πρόεδρος Κρητ ν Α στραλίας-Νέας Ζηλανδίας κ. Σαραντουλάκης, ὁ Πρόεδρος Κρητῶ ν. . Τσουρδαλάκης, Διευθυντής τς ρθοδόξου καδημίας Κρήτης, ντιμολ. κ. Κ. Ζορμπ ς, ρχων Ἱ ερομνήμων το Ο κουμενικο Πατριαρχείου, ντιδήμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ρχοντες φφικίαλοι το Ο κουμενικο Πατριαρχείου κουμενικο Πατριαρχείου , μέλη εροῦ . καί πλ ῆ θος λαο , πού προσήλθαν γιά τό γεγονός.

Τέλος, Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Ε ρηνα ος μέ συγκίνηση ε χαρίστησε γιά τήν γενομένη τιμή, ε χήθηκε σέ λους τά βέλτιστα καί δέχτηκε τά σεβάσματα καί τίς ἑ όρτιες γκάρδιες ε χές λων «πρός ἐ πί μήκιστον ς συνέχισ . το ῦ ἐ κκλησιαστικ ς διακονίας καί μαρτυρίας π᾿ γαθ το λαο το Θεο ῦ » (Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα, 23-8-2022)